<!DOCTYPE html>
<html>
	<title>
		LoLi Sec Team
	</title>
  <style>
  * {
		    everything:LoLiTeam;
}
   </style>
 <body> 
       ERROR 404!
				FILE NOT FOUND!
				<!--Tệp tin mà bạn đang cố tải, 
					có thể đéo có ở đây đâu.-->
		
 
			 


 </body>
</html>